Tellitavad koolitused


  • Heade suhete loomine ja kiusamisjuhtumitesse sekkumine koolis - Õppe eesmärgid: pakkuda koolipersonalile teadmisi ja oskusi heade suhete loomise ja toetamise võimalustest koolis kui kiusamise ennetamise viisist. Pakkuda praktilisi teadmisi ja oskusi kiusamisjuhtumitesse sekkumiseks. Edendada koolipersonali vahendamise ja lepitamise oskusi. Õppekava maht ja iseseisvad tööd: õppekava maht on 8 akadeemilist tundi sh 1 tund iseseivat tööd. Õpitulemuste saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga. Koolitusel osaleja: koolipersonal […]
  • Rasked vestlused lapsevanematega - Eesmärk: Anda õpetajatele ülevaade vestlusi takistavatest teguritest, konflikti emotsionaalselt dünaamikast ja pakkuda vestluste reflektsiooni ja harjutamisvõimalusi. Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid, direktorid, õppealajuhatajad. Õpingute alustamise tingimused: erialane pedagoogiline kõrgharidus, erialane pedagoogiline kesk- eriharidus, erialane kõrgharidus. Õppeaja kestus: 1 päev Koolituse maht: 6 tundi (6 tundi auditoorset tööd, iseseisev töö puudub). Teemad: 1. Suhtlemise eesmärgid. 2. Rasked […]
  • “Kõrvalpilk lasteaiale üldpädevuste arendamise ja väärtuskasvatuse aspektist” - Sihtgrupp: lasteaia juhtkond, lasteaia õpetajad. Lektor Merit Lage (Kasvatusteaduste magister. Töötanud nii koolis kui ka lasteaias. Lisaks koolitamisele ja tööelule osaleb Merit praegu psühhoterapeudi väljaõppes.) Koolituse eesmärgiks anda lasteaia juhtkonnale ja õpetajatele tagasisidet lasteaia kultuuri väärtuste kohta kõrvalseisja pilgu läbi. Kui lasteaial on väärtused välja töötatud siis anda tagasidet mõne väärtuse ilmnemise kohta vaadeldud keskkonnas […]
  • ÕPETAJA ENESETOETUS - Eesmärk: Tõhusada õpetaja hakkamasaamist igapäevaste keerukate olukordadega. Anda õpetajatele teadmisi isiksuse tasanditest ja nende kasutamisest õpetajatöös ja tagasiside olemusest, selle andmise ja vastuvõtmise takistustest. Koolitusel kasutatakse gestaltpsühhoteaapiast pärit enesetoetuse strateegiaid. Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, algklasside- ja põhikooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid. kasutatavad metoodikad: lühiloengud, eneseanalüüsi ja tagasiside harjutused, grupitöö. Õppeaja kestus: 1 päev Koolituse maht: 8 tundi (8 auditoorset tundi, […]
  • Ettevalmistus lugema ja kirjutama õpetamiseks mängude abil - Lektor: Tiiu Puik – logopeed-metoodik. Algklassiõpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) ja logopeed-eripedagoog (TRÜ). Töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, vanemõpetajana TRÜs. Kirjutanud Õigekirjaõpiku (1997) ja Õigekirja töövihikud 1.-3.klassile (1998- 2000), Keelemängud (2012), kaasautorluses Eesti keele õppemängud lasteaias (2009), Eesti keele õppemängud 1. kooliastmes (2009), Parandusõppe harjutusvara (2010), Eesti keele õpiabi harjutusi (2012). Koolitusele […]
  • “KÕIK LAPSED LÄHEVAD 7 AASTASELT KOOLI” - Lektor: Tiiu Puik – logopeed-metoodik. Algklassiõpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) ja logopeed-eripedagoog (TRÜ). Töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, vanemõpetajana TRÜs. Kirjutanud Õigekirjaõpiku (1997) ja Õigekirja töövihikud 1.-3.klassile (1998- 2000), Keelemängud (2012), kaasautorluses Eesti keele õppemängud lasteaias (2009), Eesti keele õppemängud 1. kooliastmes (2009), Parandusõppe harjutusvara (2010), Eesti keele õpiabi harjutusi (2012). Koolituse […]
  • “POSITIIVNE KASVATUS” – kiitmine ja kriitika! - Õppe eesmärgid: Kinnistada personali tedmisi positiivsest ja lapsekesksest kasvatusest. Pakkuda praktilisi harjutusi positiivse kasvatuse põhimõtete kogemiseks. Edendada karistuskeskse mõteviisi muutust lahenduskesksele. Õppekava maht ja iseseisvad tööd: õppekava maht on 8 tundi sh 2 tundi iseseivat tööd. Koolitusel osaleja: Koolitus on mõeldud lastega tegelevatele inimestele (Lasteaiaõpetajad,algklassiõpetajad, kasvatajad jne). Koolituse teemad: kasutatakse aktiivõppe meetodeid ja praktilis harjutusi. Praktilised […]
  • Lapse kõne eakohane areng kui kooliküpsuse tähtsaim tingimus - Õppe eesmärgid: kinnistada lasteaia- ja klassiõpetajate teadmisi lapse arengust koolieelses eas. Anda uusi teadmisi lapse kõne arengu seaduspärasustest. Pakkuda praktilisi kõnearenduse harjutusi ja lugema õpetamise eelharjutusi. Õppekeel: eesti keel Õppekava maht ja iseseisvad tööd 6 ak tundi Koolitusel osaleja: koolitus on mõeldud lastega tegelevatele inimestele (lasteaiaõpetajad,algklassiõpetajad, kasvatajad jne). Koolituse teemad: esimeste eluaastate määrav osa lapse arengus […]

Kõiki meie poolt pakutavaid koolitusi (ka toiduhügieen, esmaabi, tööohutus) on võimalik tellida asutusesiseste koolitustena.

Kaasik Koolitus OÜ on Töötukassa koolituspartner.