ISIKUANDMETE KAITSE JA NENDE TÖÖTLEMINE OÜ-S KAASIK KOOLITUS


OÜ Kaasik Koolitus suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Kaasik Koolitus OÜ klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

– Kaasik Koolitus Koolituskeskus hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest infotehnoloogiliste turvameetmete abil.

– Kaasik Koolitus OÜ hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Kaasik Koolitus Koolituskeskus seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud koolituste ja seminaride korraldamisel ja läbiviimisel.

– Kaasik Koolitus OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.

– Kaasik Koolitus Koolituskeskusel on õigus edastada isikuandmeid Kaasik Koolitus OÜ töötajatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid pakkumaks parimat koolitusteenust. Kaasik Koolitus OÜ vastutab töötlejate tegevuse eest ning  järgib töötlemise põhimõtteid täies ulatuses.

– Kaasik Koolitus Koolituskeskus võib saata oma klientidele koolituspakkumisi ja seminaridega seotud infot. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest teatades sellest Kaasik Koolitus OÜ-le.

– Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist kliendiandmebaasist teatades sellest t elektrooniliselt koolitus(at)kaasikkoolitus.eu tuvastades oma isikut eelnevalt Eesti Vabariigis tunnustatud viisidel.

– Kaasik Koolitus OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

– Kaasik Koolitus säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus  nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

– Kaasik Koolitus OÜ poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood,  telefoninumber, meiliaadress.

X
X