Tööohutuse alased koolitused


 • Tuletöö tegemise koolitus (eesti keeles) - Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu. Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd: gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine. Tuletöid teostaval isikul peab olema […]
 • Raskuste käsitsi teisaldamise ohutus - Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete ja asutuste töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku raskuste käsitsi teisaldamisega, organisatsiooni sisekoolitajad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, eraisikud, kes soovivad omandada ohutuid töövõtteid raskuste teisaldamiseks. Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad. Eesti esimese RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) liikmena pakume raskuste käsitsi teisaldamise koolitust, mille ülesehitus vastab Suurbritannias kasutatavale […]
 • Riskianalüüsi jätkukoolitus - Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi jätkukoolitusele on oodatud osalema Riskianalüüsi baaskoolituse läbinud õppijad. Koolitusel vaatame üle võimalikud töökeskkonna ohutegurid ning nende esinemise ja tuvastamise võimalused, töötame läbi […]
 • Riskianalüüsi koolitus – sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi - Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Sissejuhataval riskianalüüsi koolitusel alustame samm-sammult töökeskkonna riskianalüüsi protsessi – töötame läbi erinevate õigusaktide nõuded, tutvume enimkasutatud metoodikatega, vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik […]

ОБУЧЕНИЕ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Вы являетесь уполномоченным по рабочей среде, членом совета по рабочей среде или начинающим специалистом в данной сфере?
На этих курсах Вы узнаете о своих правах и обязанностях, если Вы были выбраны уполномоченным по рабочей среде или назначены членом совета.
Наш курс соответствует постановлению от 22.11.2018 № 50 Министерства социальных дел «Порядок обучающих курсов для уполномоченных по рабочей среде, членов совета по рабочей среде и лиц, оказывающих первую помощь, в учреждениях, предлагающих дополнительное образование»

На курсах Вы узнаете и выучите

 • Об организации гигиены и безопасности труда на уровне работодателя и государства
 • О Законе о безопасности и гигиене труда и требования соответствующего законодательства
 • О правах и обязанностях работодателя и работников, профессиональной профилактике и эргономике у работодателя и адаптации к работе
 • Об учете работников, подвергающихся группам риска (несовершеннолетние, беременные женщины, работники с ограниченными возможностями) в рабочей среде, и общих требованиях по гигиене и безопасности труда
 • Об организации гигиены и безопасности труда на предприятии и в учреждении, сотрудничестве между работником и работодателем, а также роли и обязанностях специалиста по рабочей среде, уполномоченного по рабочей среде и совета по рабочей среде
 • Об информировании и привлечении работника, а также инструктаже и обучении
 • О психологических факторах риска: издевательства, домогательства и дискриминация. Например, как справиться с инцидентом издевательства
 • О физиологических, физических, химических и биологических опасностях в рабочей среде
 • О требованиях к рабочему месту и обозначениях опасности
 • О средствах индивидуальной защиты и что делать в случае аварии или несчастного случая
 • О несчастных случаях на производстве и связанных с работой заболеваниях, государственном надзор
  Как организовать оказание первой медицинской помощи и медицинские осмотры, а также как разработать план действий по предотвращению и снижению рисков для здоровья
 • Об анализе рисков в рабочей среде

Дополнительная информация

Выдача сертификата основана на прохождении теста знаний (письменный тест с выбором ответов) с положительным результатом. Если участник не проходит тест, ему выдается справка об участии в обучении.