Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h


Vastavalt Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.

Koolituse eesmärk:  anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse .

8h täiendõppe koolitused hind  94,00 eurot, lisandub 22% käibemaks.

Viime läbi ka asutusesiseseid koolitusi Teile sobilikul ajal ja kohas.

Küsi julgelt hinnapakkumust

Koolituse teemad Tallinnas:

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 30.05.2018 vastu võetud muudatuste eesmärgiks on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist. Eelkõige oodatakse seadusemuudatuse kaudu, et:

 • muutuks eesmärgipärasemaks töötajate tervisekontrolli korraldus;
 • vahetut mõju omavate ohutegurite korral kaitstakse töötajat senisest paremini;
 • juhendamise ja väljaõppe kord ja esmaabi nõuded muutuks rohkem ettevõtte ja töötajate vajadustest lähtuvaks;
 • paraneks õigusselgus ja väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi alltoodud valdkondades Tallinnas:

 • Töökeskkonna ohutegurid – mõisted ja käsitlus
 • Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
 • Nõuded olmetingimustele
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
 • Esmaabi korraldus
 • Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
 • Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
 • Töökeskkonnanõukogu moodustamine
 • Tööõnnetuste menetlemine
 • Vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)

Koolituse teemad Tartus, Viljandis, Paides, Võrus, Rakveres, Pärnus, Haapsalus:

 • Töökeskkonna ohutegurid;
 • Ohumärgistus;
 • Esmaabi korraldus ettevõttes;
 • Raskuste käsitsi teisaldamine;
 • Kuvariga töötamise nõuded
 • Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • Koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
 • Tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.Lektorid Krista Silbaum, Veronika Kruustik (spetsialistid, praktikud, kes oma igapäevases töös tegelevad töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas).

Koolituspäeva ajakava Tallinnas

I Koolituspäev
09.00-10:30
Loeng
10:30-10:45 kohvipaus
10:45-12:15 Loeng
12:15-12:45 Lõuna
12:45-14:15 Loeng
14:15-14:30 kohvipaus
14:30-16:00  Loeng

Koolituspäeva ajakava väljaspool Tallinnat

10.00-11.30 Loeng
11.30-11.40 Kohvipaus
11.40-13.10 Loeng
13.10-13.50 Lõuna
13.50-15.20 Loeng
15.20-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Loeng

Koolitusmaterjalid saadame enne koolitust elektrooniliselt registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

Kaasik Koolitus OÜ on Töötukassa koolituspartner.

ОБУЧЕНИЕ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Вы являетесь уполномоченным по рабочей среде, членом совета по рабочей среде или начинающим специалистом в данной сфере?
На этих курсах Вы узнаете о своих правах и обязанностях, если Вы были выбраны уполномоченным по рабочей среде или назначены членом совета.
Наш курс соответствует постановлению от 22.11.2018 № 50 Министерства социальных дел «Порядок обучающих курсов для уполномоченных по рабочей среде, членов совета по рабочей среде и лиц, оказывающих первую помощь, в учреждениях, предлагающих дополнительное образование»

На курсах Вы узнаете и выучите

 • Об организации гигиены и безопасности труда на уровне работодателя и государства
 • О Законе о безопасности и гигиене труда и требования соответствующего законодательства
 • О правах и обязанностях работодателя и работников, профессиональной профилактике и эргономике у работодателя и адаптации к работе
 • Об учете работников, подвергающихся группам риска (несовершеннолетние, беременные женщины, работники с ограниченными возможностями) в рабочей среде, и общих требованиях по гигиене и безопасности труда
 • Об организации гигиены и безопасности труда на предприятии и в учреждении, сотрудничестве между работником и работодателем, а также роли и обязанностях специалиста по рабочей среде, уполномоченного по рабочей среде и совета по рабочей среде
 • Об информировании и привлечении работника, а также инструктаже и обучении
 • О психологических факторах риска: издевательства, домогательства и дискриминация. Например, как справиться с инцидентом издевательства
 • О физиологических, физических, химических и биологических опасностях в рабочей среде
 • О требованиях к рабочему месту и обозначениях опасности
 • О средствах индивидуальной защиты и что делать в случае аварии или несчастного случая
 • О несчастных случаях на производстве и связанных с работой заболеваниях, государственном надзор
  Как организовать оказание первой медицинской помощи и медицинские осмотры, а также как разработать план действий по предотвращению и снижению рисков для здоровья
 • Об анализе рисков в рабочей среде

Дополнительная информация

Выдача сертификата основана на прохождении теста знаний (письменный тест с выбором ответов) с положительным результатом. Если участник не проходит тест, ему выдается справка об участии в обучении.