Töötervishoiu- ja tööohutusalane E-õpe 24/7 väljaõppe 24h


Meil on hea meel oma klientidele pakkuda tööohutusalast väljaõppe koolitust ka e-õppena. Koolitus on iseseisvaks omandamiseks ning õppida võib endale sobivas kohas ja ajal. Koolitusel osalemise tingimuseks on arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse maksumus on 139.00 eurot +km.
Kui ühest ettevõttest on 2 või rohkem osalejat, on hinnasoodustus 10%.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24h), e-koolitus on mõeldud ettevõtte juhile, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonna volinikule, töökeskkonna nõukogu liikmele või töötajale, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Vastavalt Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Antud koolitus sobib tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile.

Koolituse läbinud osaleja on omandanud teadmised töötervishoiu ja tööohutusealased nõuete täitmiseks ettevõttes sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks ja oskab koostada ettevõtte riskianalüüsi, töötervishoiu ning -ohutuse tegevuskava.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
esmaabi korraldus;
tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve;
teadmiste kontroll.

Veebikoolitus on samaväärne klassikoolitusega. Koolitus vastab seaduses määratud mahule, õppematerjal (kombineerituna video- ning lugemismaterjalidest, dokumentide vormide näidistest, test) on samaväärne klassikoolituste omadega.
E-õppel on ajaline piirang ning koolitus on avatud kuni 1 kuu.

E-õppe läbinu saab tunnistuse, mille saadame postiga või digiallkirjastatuna e-mailile.

Registreerimiseks saatke teade sellel vormil: