Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h


Vastavalt Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.  Antud koolitus sobib tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile.

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

hind 169€, lisandub km 20%

hind sisaldab loengut 24h, koolitusmaterjale, tunnistust, kohvipause ja lõunat

Hind Tartus ja Võrus 159€, lisandub km 20%, ei sisalda lõunat

Koolituse teemad Tallinnas

Koolituse 1. päeva teemad:

1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;
2. Töökeskkonna-alased mõisted;
3. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
4. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid;
5. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja Euroopa Liidus. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;
6. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus;

Koolituse 2. päeva teemad:

1. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused.
2. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine; peamised kutsehaiguste põhjused;
3. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
4. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele

Koolituse 3. päeva teemad:

1. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Räägime, kuidas valida õigeid isikukaitsevahendeid ja millised on vajalikud töökeskkonna märgistused;
2. Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll laiemas ja kitsamas mõistes
3. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Kuidas peaks olema korraldatud ettevõtte tööohutus ja töötervishoid, töötaja ja tööandja koostöö. Sisekontrolli korraldus;
4. Juhendamine ja väljaõpe;
5. Tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus töökohas.
6. Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Koolituse teemad Pärnus, Haapsalus, Rakveres

Koolituse 1. päeva teemad:

1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;
2. Töökeskkonna-alased mõisted;
3. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
4. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid;
5. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Kuidas peaks olema korraldatud ettevõtte tööohutus ja töötervishoid, töötaja ja tööandja koostöö. Sisekontrolli korraldus;
6. Juhendamine ja väljaõpe;
7. Tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus töökohas.

Koolituse 2. päeva teemad:

1. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused.
2. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine; peamised kutsehaiguste põhjused;
3. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
4. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele

Koolituse 3. päeva teemad:

1. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Räägime, kuidas valida õigeid isikukaitsevahendeid ja millised on vajalikud töökeskkonna märgistused;
2. Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll laiemas ja kitsamas mõistes
3. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja Euroopa Liidus. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;
4. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus;
5. Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Koolituse teemad Tartus, Viljandis, Paides, Võrus

Koolituse 1. päeva teemad:

 1. Tööinspektsiooni funktsioon, töövaidluste ära hoidmine;
 2. Tööinspektori ülesanded, ettekirjutuste täitmine
 3. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning tööohutust reguleerivad määrused;
 4. Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused
 5. Rasedad ja rinnaga toitvad töötajad
 6. Alaealised ja osalise töövõimega töötajad
 7. Töökeskkonnaspetsialisti nõue, tema ülesanded
 8. Töökeskkonnavoliniku nõue, tema funktsioon
 9. Töökeskkonnanõukogu moodustamine ja töökeskkonnanõukogu roll ettevõttes
 10. Juhendamised, juhendamise vajaduse tekkimine ning juhendamise vormistamine

Koolituse 2. päeva teemad:

 1. Ohumärguannete kasutamise vajadus töökohal, enamlevinud märguanded
 2. Esmaabiandja määramine, esmaabikomplekti sisu
 3. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ja nende mõju tervisele;
 4. Töökeskkonna keemilised ohutegurid, nende mõju tervisele
 5. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid, nende mõju tervisele
 6. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid- raskuste käsitsi teisaldamine, kuvariga töötamine
 7. Tööstress ja tööstressi mõju tervisele

Koolituse 3. päeva teemad:

 1. Tervisekontrolli nõue, millised dokumendid tuleb täita ja kaua dokumente säilitatakse
 2. Kutsehaigestumise diagnoosimine, kutsehaigestumise korral uurimise läbi viimine,
 3. Tööõnnetuste uurimine
 4. Isikukaitsevahendite valimine, dokumenteerimine
 5. Riskianalüüsi ja tegevuskava koostamine
 6. Sisekontrolli läbiviimine ja olulisus
 7. Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

1. Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2. Koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3. Tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.
4.Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.

Koolituse kava:

Koolituspäeva ajakava Tallinnas

I Koolituspäev
09.00-10:30 Töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töökeskkonna-alased mõisted. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö. Töötajate tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste menetlemine. Sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi. Lektor: Krista Silbaum

10:30-10:45 kohvipaus
10:45-12:15 eelmise teema jätk
12:15-12:45 Lõuna
12:45-14:15 eelmise teema jätk
14:15-14:30 kohvipaus
14:30-16:00 eelmise teema jätk

II Koolituspäev
09.00-10:30 Isikukaitsevahendid. Ohumärguanded. Töökohale esitatavad nõuded. Lektor: Krista Silbaum
10:30-10:45 kohvipaus
10:45-12:15 Töökeskkonna riskianalüüs. Töökeskkonna keemilised ja bioloogilised ohutegurid. Lektor: Krista Silbaum
12:15-12:45 Lõuna
12:45-14:15 Töökeskkonna riskianalüüs. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid. Lektor: Priit Siitan
14:15-14:30 kohvipaus
14:30-16:00 Töökeskkonna riskianalüüs. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid. Lektor: Krista Silbaum

III Koolituspäev
09.00-10:30 Psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid. Lektor: Monika Loit-Kilgas
10:30-10:45 kohvipaus
10:45-12:15 Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes ja asutuses. Lektor: Krista Silbaum
12:15-12:45 Lõuna
12:45-14:15 Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus. Lektor: Priit Siitan
14:15-14:30 kohvipaus
14:30-16:00 Töökeskkonna riskianalüüsi plaanimine, läbiviimine ja dokumenteerimine. Terviseriskide vähendamise tegevuskava. Sisekontrolli korraldus. Teadmiste kontroll. Lektor: Krista Silbaum

Koolituspäeva ajakava väljaspool Tallinnat

10.00-11.30 Loeng
11.30-11.40 Kohvipaus
11.40-13.10 Loeng
13.10-13.50 Lõuna
13.50-15.20 Loeng
15.20-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Loeng

Kursuse maht
24 akadeemilist tundi  

Lektorid Krista Silbaum, Veronika Kruustik (spetsialistid, praktikud, kes oma igapäevases töös tegelevad töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas).

Koolitusmaterjalid saadame enne koolitust elektrooniliselt registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

X
X