Lapse kõne eakohane areng kui kooliküpsuse tähtsaim tingimus


Õppe eesmärgid: kinnistada lasteaia- ja klassiõpetajate teadmisi lapse arengust koolieelses eas. Anda uusi teadmisi lapse kõne arengu seaduspärasustest. Pakkuda praktilisi kõnearenduse harjutusi ja lugema õpetamise eelharjutusi.

Õppekeel: eesti keel

Õppekava maht ja iseseisvad tööd 6 ak tundi

Koolitusel osaleja: koolitus on mõeldud lastega tegelevatele inimestele (lasteaiaõpetajad,algklassiõpetajad, kasvatajad jne).

Koolituse teemad:

 • esimeste eluaastate määrav osa lapse arengus

 • kõnekeskkonna roll lapse kõne arengus

 • psüühiliste protsesside ja kõne arengu seos

 • vasakukäelisus ja selle ümberõpetamise mõju lapse psüühika, motoorika ja kõne arengule

 • kooliküpsus

 • lugema õppimise eelharjutused

 • praktilised häälikanalüüsi võtted

 • mängud kõnearenduses (praktiline)

Omandatud oskused ja teadmised:

Õppekava läbinu teab

 • lapse kõne arengu tingimusi ja seaduspärasusi

 • tunneb kõne arendamise võtteid ja valida sobivaid mänge

 • oskab valida häälikanalüüsiks sobivat õppematerjali ja seda läbi viia

 • oskab abistada vasakukäelist last õppetöös

 • märkab lapse psüühiliste protsesside ja kõne arengu mahajäämust, oskab leida abi

 • tunneb lugema õpetamise eelharjutusi

Lektor: Tiiu Puik – logopeed. Algklassiõpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) ja logopeed-eripedagoog (TRÜ).Töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, vanemõpetajana TRÜs.Kirjutanud Õigekirjaõpiku (1997) ja Õigekirja töövihikud 1.-3.klassile (1998- 2000), Keelemängud (2012), kaasautorluses Eesti keele õppemängud lasteaias (2009), Eesti keele õppemängud 1. kooliastmes (2009), Parandusõppe harjutusvara (2010), Eesti keele õpiabi harjutusi (2012).