Kvaliteedi tagamise alused


1. Üldsätted
1.1. Kaasik Koolitus OÜ (registrikood: 11967900) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine
2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.
2.2. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
2.2.1. Õppekava nimetus;
2.2.2. Õppekavarühm;
2.2.3. Õpiväljundid;
2.2.4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
2.2.5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
2.2.6. Õppe sisu;
2.2.7. Õppekeskkonna kirjeldus;
2.2.8. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;
2.2.9. Koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus.
2.3. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel.
2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1. Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust ja/või töökogemust õpetataval erialal, mida nad on võimelised tõestama ja valdavalt omama täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
4.1. Kõik kursused avaldatakse koolituskeskuse kodulehel enne kursuse toimumise algust.
4.2. Koolituse jooksul luuakse võimalikult hea õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.
4.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse
korraldusliku poole kohta, õppe ajakava, koolitusruumide jmt kohta.
4.4. Koolitused viiakse valdavalt läbi kliendi poolt valitud ruumides ja renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse ja päästeameti ning ligipääsetavuse nõuetele.
4.5. Igaks kursuseks valmistatakse ette õppematerjal paberkandjal ja/või vajadusel elektroonilisel andmekandjal.
4.6. Kõigile osalejatele tagatakse võimalus einestamiseks ja kohvipausiks.
4.7. Koolitusel osalejatele tagatakse internetiühenduse kasutamise võimalus.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine
5.1. Kaasik Koolitus OÜ küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.
5.2. Tagasisidet küsitakse kirjalikult paberkandjal ja kodulehel on võimalik täita ja saata tagasiside.
5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituse tellijale ja koolitajatele.
5.4. Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldatakse
puudused järgmiseks koolituseks.

6. Koolituse eest tasumine
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel.
6.2. Arve väljastatakse osavõtjale peale registreerumise kinnituse saamist e-posti või posti teel.
6.3. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks, reeglina tuleb koolituse eest tasuda enne koolituse kuupäeva
saabumist.
6.4. Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge
aadressil: info@kaasikkoolitus.eu

7. Koolitusest loobumine
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada
koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist.
7.2. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient
järgmisele talle sobivale koolitusele.
7.3. Hilisemal loobumisel kui 2 tööpäeva kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

8. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
8.1. Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata
koolitusgrupi täitumiseni.
8.2. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval.
8.3. Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või tasarveldatakse, soovi korral, mõne teise pakutava koolitusega.

X
X