Heade suhete loomine ja kiusamisjuhtumitesse sekkumine koolis


Õppe eesmärgid:

pakkuda koolipersonalile teadmisi ja oskusi heade suhete loomise ja toetamise võimalustest koolis

kui kiusamise ennetamise viisist. Pakkuda praktilisi teadmisi ja oskusi kiusamisjuhtumitesse

sekkumiseks. Edendada koolipersonali vahendamise ja lepitamise oskusi.

Õppekava maht ja iseseisvad tööd: õppekava maht on 8 akadeemilist tundi sh 1 tund iseseivat tööd. Õpitulemuste saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga.

Koolitusel osaleja: koolipersonal – õpetaja, tugipersonali liige, koolitöötaja

Peamised teemad mida käsitletakse:

 1. grupiprotsessid ja kiusamise ennetamise strateegiad

 2. kiusamisest vaba haridustee

 3. kiusamisjuhtumid ja efektiivne sekkumismeetod – vahendamine, lepitamine

 4. suhtluslepete ellurakendamine

 5. vanem kui koostööpartner. Millal, kuidas kaasata vanem?

Õppemeetodid:

miniloengud, aktiivõppe meetodid ja praktilised harjutused. Praktilised harjutused on väärtuslikud, kuna annavad lisaks üldistele teadmistele tihti infot osalejale enda kohta. Harjutused ja ülesanded vahelduvad miniloengutega.

Õpingute lõpetamise tingimused: õppija on osalenud 7 h õppetöös ja teinud 1 h iseseisvat tööd.

Omandatud teadmised ja oskused:

Õppekava läbinu

 1. on tutvunud grupiprotsesside kujunemise alustega toetudes K. Lewini väljateooriale ning kiusamisest vaba haridustee põhimõtete ja võimalustega.

 2. on tutvunud vahendamise ja lepitamise põhimõtetega ja etappidega

 3. on harjutanud vahendamist praktilises ülesandes.

 4. mõistab vanemate rolli heade suhete kujunemisele

 5. on analüüsinud kaasamise viise, mille kaudu teadvustada vanematele nende toetavat rolli positiivsete suhete kujunemisel ja säilitamisel

Lektor: Merit Lage

Merit Lage on gestaltpsühhoterapeut, koolitaja ning tegeleb ka supervisooniga. Meritil on koolis töötamise kogemus nii õpetajana kui ka koolipsühholoogina. Koolitajana ja psühhoterapeudina kuulub tema huvide hulka inimesega kohtumise ja töötamise kunst, nii individuaalselt kui gruppidega. Inimeste vastastikune mõju üksteisele võib teha õnnelikumaks, küpsemaks, targemaks ja vahel õnnetumaks ning see kehtib lapse ja vanema, mehe ja naise, õpetaja ja õpilase ja paljudes teistes suhtes.

Soovitavad allikad:

 1. http://kiusamisestvabaks.ee

 2. http://www.kivaprogram.net/estonia

 3. http://www.eetika.ee/sites/default/files/www_ut/kiusamisvaba_haridustee.pdf

 4. K. Rigby, The Method of Shared Concern, 2011 ACER Press

Päevakava:

 1. 10.00-11.30

 2. paus 15 min

 3. 11.45- 13.15

 4. lõuna 45 min

 5. 14.00-15.30

 6. paus 5 min

 7. 15.35 -16.20