Õppe korraldamine


Õppematerjal – enamusel meie avalikel koolitustel osalejatel on võimalus valida, kas nad soovivad koolitusmaterjale elektrooniliselt või eelistavad köidetud koolitusmaterjale.

Õpperuumid – Kaasik Koolitus Koolituskeskus rendib koolitusruume seminaride läbiviimiseks.Kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja pabertahvliga. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

Õppekavad – arvestame õppekavade koostamisel täiskasvanute koolituse seaduse, täienduskoolituse standardi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjali nõudeid ja soovitusi. Meie koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

Kaasik Koolituse õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on kehtestatud;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel võetakse arvesse iga sihtgrupi vajadusi. Iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid. Nii sise- kui avalikel koolitustel on õppekava ülesehituse osaks praktilised harjutused ning vajadusel ka kodutööd. Enne sisekoolituse õppekava koostamist kaardistame võimalikult täpselt koolitusvajaduse.