Koolitustingimused


Koolitustingimused

Kaasik Koolitus OÜ (edaspidi koolitusfirma) korraldab lühikesi (kuni 8 akad tundi) ja pikemaid (16 akad tundi ja 24 akad tundi) koolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

 

Koolituste kestvus

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitakse muudatustest koheselt.

 

Koolitustele registreerumine

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab koolitusfirma kodulehel www.kaasikkoolitus.eu vastava blanketi täitmise või e-posti või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse Teile registreerumise kinnitus e-posti aadressile.

 

Koolituse eest tasumine ja koolitusleping

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Juriidilisele isikule (vajadusel ka eraisikule) väljastame arve vastavalt soovile kas posti või e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.

Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole müügikonsultandiga ja/või raamatupidajaga kokku lepitud teisiti. Erandjuhtudel on pikemate ja/või asutusesiseste koolituste puhul kokkuleppel

Kaasik Koolitus OÜ juhatajaga võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa. Koolituste eest on võimalik tasuda ka sularahas koolituse toimumise päeval.

Asutusesiseste koolituste korral sõlmivad koolitusfirma ja koolituse tellija koolituslepingu, kus on ära näidatud täpsed koolituse korraldamise ja tasumise tingimused, poolte õigused ja kohustused.

 

Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.
Hilisemal loobumisel kui 2 tööpäeva kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

 

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval. Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele

 

Koolitusel osalemine

Koolitusele registreerunul palume koolitusele kohale tulla võimaluse korral vähemalt 15 minutit enne koolituse algust. Koolituse registreerimislehele palume märkida osaleja ees-ja perekonnanime trükitähtedega ja võimalikult selge käekirjaga, et koolitusfirma juhatajal oleks võimalik väljastada koolituse eduka läbimise järel korrektne ja õige osaleja nimega tunnistus.

 

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada koolitusfirmat kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastakse 100% koolituse tasust juhul kui arve oli juba eelnevalt tasutud. Hilisemal teatamisel kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist kuulub tasumisele 25% koolituse tasust arve alusel. Juhul kui koolitusel osaleja oli enne koolituse toimumist arve tasunud ning ei teatanud õigeaegselt oma mitteosalemisest, siis kuulub tagastamisele 75% koolituse tasust ning esitatakse kreeditarve 25% ulatuses koolituse tasust, mis jääb koolitusfirmale. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

X
X