Riskianalüüsi jätkukoolitus


Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna
riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende
parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Riskianalüüsi jätkukoolitusele on oodatud osalema Riskianalüüsi baaskoolituse läbinud õppijad.

Koolitusel vaatame üle võimalikud töökeskkonna ohutegurid ning nende esinemise ja tuvastamise võimalused, töötame läbi erinevate õigusaktide nõudeid, tutvume enimkasutatud metoodikatega, vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda. Koolitusmaterjali hulgas on näidised erinevatest riskianalüüside dokumenteerimise vormidest, ankeetidest, juhised erinevate ohutegurite gruppide riskianalüüsiks, et aidata teil töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

Koolituse lõppedes osaleja:

1. Mõistab, millised füüsikalised, keemilised, psühhosotsiaalsed, bioloogilised ja füsioloogilised ohutegurid esinevad tema töökeskkonnas;

2. Tunneb töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse nõudeid töökeskkonna riskianalüüsile;

3. Tunneb enamlevinud töökeskkonna riskianalüüsi metoodikaid, oskab neid kasutada töökeskkonna riskide hindamisel;

4. Oskab kirjeldada enamlevinud töökeskkonna ohutegureid;

5. On omandanud ülevaate erinevate riskianalüüside vormistusviiside osas.

Teemad:

1. Ülevaade töökeskkonna keemilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine;

2. Ülevaade töökeskkonna bioloogilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele;

3. Ülevaade töökeskkonna füüsikalistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite määramine ja mõõtmine;

4. Ülevaade töökeskkonna füsioloogilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Raskuste teisaldamine. Töökoha ergonoomia. Nõuded kuvaritööle. Nõuded töökohale;

5. Ülevaade töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele;

6. Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus.

7. Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Ohutegurite tuvastamise võimalused. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;

8. Ohustatud inimeste väljaselgitamine;

9. Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtted ja metoodikad;

10. Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Tegevuskava. Sisekontrolli seosed töökeskkonna riskianalüüsiga.

Koolitus lõpeb kodutöö (töökeskkonna riskianalüüs) sooritamisega. Kehtestatud kriteeriumidele vastava kodutöö edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.

Koolituse sihtgrupp:  töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid

Lektor: Krista Silbaum

Koolituse toimumise koht: RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus.

PARKIMINE: TASUTA maja kõrval ja taga suures kliendiparklas.

Ühistranspordi kasutajatele: meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 54 (Estonia-Mereakadeemia) ja nr 55 (Pae-P.Pinna)  ja tramm nr 2 (Kopli-Ülemiste). Trammiga nr 4 saab Majaka tänava otsa (peatus Majaka põik), sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min)

Koolituse kestus:  kell 09.00 – 16.00.

Soodushind: 78 eurot + km/osaleja

Koolituse hind 96 eurot + km/ osaleja (sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust)