Praktilise suunitlusega sisukas koolitusprogramm “Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”


Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Oleme koostanud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnajuhtidele praktilise suunitlusega sisuka koolitusprogrammi “Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”, mis annab oskusi ja vilumust oma ettevõttes/asutuses töökeskkonnaalast tööd paremini ja tulemuslikumalt korraldada.
Programmi lahutamatuks osaks erinevates ettevõtetes kasutust leidnud
praktiliste kogemuste edastamine ning osalejate omavaheline kogemuste vahetamine.

Lektoriteks on oma ala parimad: 

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor
 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ
 • Priit Lattik, töörõivastuse ja isikukaitsevahendite spetsialist
 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

Koolitusel käsitletavad teemad:

I KOOLITUSPÄEV 14.04.2020

 • Sissejuhatus kursusesse. Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded; Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik 4 akadeemilist tundi
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldus riigi ja ettevõtte tasandil. Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded 4 akadeemilist tundi

II KOOLITUSPÄEV 15.04.2020

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe 4 akadeemilist tundi
 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, (iseseisev töö) 4 akadeemilist tundi

III KOOLITUSPÄEV 16.04.2020

 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine 4 akadeemilist tundi
 • Ohumärguanded töökeskkonnas 2 akadeemilist tundi
 • Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise nõuded 2 akadeemilist tundi

IV KOOLITUSPÄEV 21.04.2020

 • Füsioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: füüsilise töö koormus, raskuste käsitsi teisaldamine, töökoha ergonoomia; nõuded kuvariga töötamisele, sundasendid, sundliigutused (iseseisev töö) 4 akadeemilist tundi
 • Füüsikaliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused 4 akadeemilist tundi

V KOOLITUSPÄEV 22.04.2020

 • Keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas (iseseisev töö) 8 akadeemilist tundi

VI KOOLITUSPÄEV 23.04.2020

 • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded töökoha valgustatusele, ohutegurite kaardistamine 4 akadeemilist tundi
 • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded sisekliima parameetritele, ohutegurite kaardistamine 4 akadeemilist tundi

VII KOOLITUSPÄEV 28.04.2020

 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas sh töökiusamise ennetamine 6 akadeemilist tundi
 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes. Kuidas väärtused juhivad meie käitumist? 2 akadeemilist tundi

VIII KOOLITUSPÄEV 29.02.2020

 • Esmaabi korraldus ettevõttes 2 akadeemilist tundi
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest 2 akadeemilist tundi
 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest 4 akadeemilist tundi

IX KOOLITUSPÄEV 30.04.2020

 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine 4 akadeemilist tundi
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldus 2 akadeemilist tundi
 • Töökeskkonnaspetsialistide teadmiste kontroll 2 akadeemilist tundi

 

Pädevuskoolituse eesmärgid:

 1. Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid töökeskkonna-alast tööd hinnata, analüüsida ja parendada;
 2. Anda edasi erinevate ettevõtete kogemusi tööohutusalase töö korraldamisel;
 3. Võimaldada arutelude ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi

 

Koolituse tulemusena koolitusel osaleja:

 1. Teab, millistest allikatest otsida täiendavat töökeskkonna-alast teavet, tunneb töökeskkonnaalaste õigusaktide nõudeid;
 2. Oskab nõuetekohaselt koostada ja hallata vajalikku töökeskkonnaalast dokumentatsiooni;
 3. Saab tervikliku ülevaate töökeskkonnas esineda võivatest ohuteguritest ja nende mõjust tervisele, oskab kavandada ja korraldada abinõusid riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 4. Saab ülevaate olemasolevatest isikukaitsevahenditest, nende valiku alustest ja kasutusnõuetest;
 5. Saab ülevaate ohutusmärgistuse vajadusest ning nõuetest ohutusmärgistuse valikul ja paigaldamisel;
 6. Oskab riskianalüüsi alusel otsustada tervisekontrolli vajadust, oskab korraldada esmaabi töökohal;
 7. Teab, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb menetleda tööõnnetustena, oskab läbi viia tööõnnetuse ja kutsehaiguse tööandja-poolseid uurimistoiminguid ning oskab planeerida ja ellu viia sarnaste juhtumite vältimiseks vajalikke tegevusi;
 8. Saab aru riskianalüüsi ja sisekontrolli vajalikkusest ja olemusest, saab ülevaate enamlevinud metoodikatest ja nõuetest riskianalüüsi läbiviimisel töökeskkonnas

 

Koolituse sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus on mõeldud ettevõtetes-asutustes määratud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitvatele tööandjatele, juhtidele ja spetsialistidele.

Koolituse moderaator:
Krista Silbaum, RA Koolitused juhataja ja tööohutusvaldkonna lektor; töökeskkonnaspetsialist, töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes nii ehitusvaldkonnas, metallitööstuses kui ka kaubanduses. Tegev tööohutusteemade lektorina RA Koolituste tööohutusalastel koolitustel, samuti Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

Lektorid:
Krista Silbaum, Priit Siitan, Marina Järvis, Karin Reinhold, Tiiu Tamm, Priit Lattik

Koolituse toimumise koht:
Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus

Parkimine:
TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2.70 eurot.

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!
Ühistranspordi kasutajatele:
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.

Koolituse kestus:
Igal koolituspäeval algusega kell 09.00 kuni 16.00

Koolituse maksumus:
Koolituse tavahind: 1100 € + km/osaleja
(sisaldab loenguid kõigil üheksal koolituspäeval, koolitusmaterjale, mis saadetakse koolituspäevale eelneval päeval osaleja e-postile, kahte kohvipausi koos suupistetega ja lõunasööki igal koolituspäeval, tunnistust koos esmaabiplakati ning sooduskupongiga).

Registreerudes ainult ühele koolituspäevale on hind 155+km (hinnas on kohvipausid ja soe lõuna) 

Soodustused:

 • KOGU KOOLITUSE (kõik IX koolituspäeva) EARLY BIRD (registreerudes enne 01.03.20): 950 € + km/osaleja

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Loeng
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Loeng
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

X
X