Töökeskkonna spetsialistide ja -volinike väljaõppe 24h distantsõppe koolitus


Töökeskkonna spetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus distantsõppena, Zoom keskkonnas 24h

06.-08.02.23 kell 10.00-17.00 
27.-29.03.23 kell 10.00-17.00 
03.-05.05.23 kell 10.00-17.00

Hind 179.00 eurot +km

Koolitusele registreerunule saadame enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. 
NB! Meie töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe koolitus on saadaval ka e-õppena.VAATA LISAKS


Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus”(uus redaktsioon alates 01.01.2019).
Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
esmaabi korraldus;
tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve;
teadmiste kontroll.

Veebikoolitus on samaväärne klassikoolitusega. Koolitus vastab seaduses määratud mahule, õppematerjal (kombineerituna video- ning lugemismaterjalidest, dokumentide vormide näidistest, test) on samaväärne klassikoolituste omadega.
E-õppel on ajaline piirang ning koolitus on avatud reaalajas Zoom keskkonnas.

E-õppe läbinu saab tunnistuse, mille saadame postiga või digiallkirjastatuna e-mailile.

Registreerimiseks saatke teade sellel vormil: