DOKUMENDIHALDUS


30.11 ja 01.12.2021
Pärnu
, Roheline 1b (Nooruse maja) kell 10.00-17.00

Koolitus annab ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud inimesed, kes puutuvad kokku dokumentide koostamisega või peavad hakkama koostama dokumente ning looma asjaajamise süsteemi.

Kursuse sisu

  • Dokumendiliigid, nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid;
  • Dokumendi loetelu ehk dokumentide liigitusskeem.
  • Dokumentide säilitus aegade määramine.
  • Dokumendiringluse korraldamine.
  • Dokumendihalduse reeglistiku vormistamine, asjaajamise korraldamine.
  • Dokumentide registreerimine.
  • Andmekaitse reeglid

Õppekava Dokumendihaldus arvutil
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 16 tundi auditoorset tööd
Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise ja haldamisega
Õppe alustamise tingimused Keskharidus. Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasandil
Õppe eesmärk Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest
Õpiväljundid Koolituse läbinu: • juhindub töös dokumentide liigitamise põhimõtetest, koordineerib dokumentide elukäiku vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale ja teeb vajadusel täiendusettepanekuid; • koordineerib dokumentide elukäiku vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale; • tunneb dokumendihaldussüsteemi töö põhimõtteid ja dokumendihaldust reguleerivaid õigusakte
Õppesisu • organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid, nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid; • dokumendi paber- ja elektrooniline vorm; • dokumentide loetelu. Sarjade moodustamine; • dokumentide säilitus aegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine; • dokumendi loetelu kinnitamine ning selle muutmise kord; • dokumendiringlus; • tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas; • erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid. Õppemeetodid Õppetöös kasutatakse enamasti suhtluspõhist näitlikustatud loengut, arutelusid, praktilist tööd ning grupitöid. Iseseisev töö puudub
Õppematerjalide loend Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjalid sisaldavad harjutusülesandeid, mida on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks.

Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

HIND 189,00 eurot+km

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Koolitaja: Veronika Kruustik

On töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Kaasik Koolitus Koolituskeskus on Töötukassa koolituspartner.

X
X